Följ

Hur gör jag en import?

Förutsättningar för import

En importfil till Lime Easy ska vara formaterat som tabbavgränsad textfil (*.txt). Det lättaste är att först skapa filen i Excel och därefter spara den som en tabbavgränsad textfil. Nedan ser du ett exempel på en importfil till Lime Easy.

Kolumnnamnen; Företag.Namn, Företag.Tillägg etc., anger till vilket fält i Lime Easy informationen i kolumnen ska.

Det som står till vänster om punkten anger vilket Lime-kort informationen ska in på (Företag, Person eller Projekt) och det som står till höger anger i vilket fält information ska hamna. T.ex. kommer informationen i kolumnen Företag.Namn att hamna i fältet Namn på Företagskortet medans Person.Intressen kommer att hamna i fält Intressen på Personkortet.

Adressfältet
Notera även att Företag.Adress förekommer 4 gånger med en siffra i slutet (1,2,3 och 4). Siffran anger vilken rad i adressfältet på företagskortet som informationen ska stå. OBS Det är viktigt att kolumnnamnen stämmer exakt överens med fältnamnen i Lime Easy.

Nyckel vid import
Om inget annat anges, så är det Namn (Företag.Namn) och Tillägg (Företag.Tillägg) som är nyckeln vid import till Lime Easy. D.v.s. detta måste vara unikt för varje kontakt. För personer och projekt är det endast namnet (Person.Namn alt. Projekt.Namn) som är nyckel.

Genom att sätta * framför kolumnnamnet kan något annat fält vara nyckel, detta kan t.ex. vara lämpligt då varje kund har ett unikt kundnummer (*Företag.Kundnr).

Importera flera personer till samma företag i Lime Easy
Ett företag i Lime Easy kan ha flera personer och projekt kopplade till sig. I filen ovan så tillhör både Anna Hansen och Joakim Bengtsson Lundalogik AB i Lund. För att Lime Easy ska förstå att personen eller projektet ska kopplas till ett visst företag så måste företagsnamnet (Företag.Namn) vara med på samma rad som personens eller projektets namn (Person.namn alt Projekt.namn).

Detta innebär att för varje ny person eller projekt måste det göras en ny rad.

Import till mängdfält och kryssrutor
Det finns olika typer av fält i Lime Easy. Det finns förutom vanliga textfält också kryssrutor och mängdfält. Vid import till dessa två fält gäller följande.

För mängdfält gäller det att lägga en ny rad i importfilen för varje alternativ. Om t.ex. Anna Hansen från exemplet ovan även är intresserad av sällskapsspel behöver Anna Hansen uppta två rader i importfilen, se exempel nedan.

För kryssrutor gäller att ange ”Ja” eller ”Nej” i kolumnen från importfilen.


Att importera historiknoteringar till Lime Easy
För att importera historiknoteringar till Lime Easy behöver historiken ha samma format som i Lime Easy. Datum Signatur: Aktivitet: Person: fri text. En ny rad för varje ny historiknotering. Se i exemplet nedan. För att Lime ska kunna veta till vilket företag som historiken ska till behöver en nyckel anges vid importen. I detta fall är det företagets namn och tillägg som utgör nyckel.

OBS! Innan du gör importen glöm inte att ta en säkerhetskopia av databasen

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.