Följ

Vilka DDE-kommandon finns i Lime Easy?

När du hämtar data i Lime Easy gör du det från den rad i listan som är aktuell. Det finns också kommandon så att du själv kan sätta den aktuella raden. Genom att använda dessa kommandon kan du hämta uppgifter från alla eller ett urval av markerade kontakter.

 

Företag och personer

FirstContact

Returnerar det första företagsnamnet i listan under fliken Företag i Lime Easy.

Om du tidgare gjort ett anrop till SetActiveTab och valt fliken Personer eller Projekt kommer istället det första person- eller projektnamnet i listan att returneras. Sätter dessutom den första raden i listan till aktuell rad i Lime Easy. Returnerar en tom sträng om listan är tom.

Exempel från MS Word som lägger in alla företagsnamnen i ett Word-dokument:

' Starta konversation med Lime Easy

channel = DDEInitiate("KONTAKT", "SERVER")

' Läs in första företagsnamnet

a = DDERequest(channel, "FIRSTCONTACT")

' Håll på tills vi får tillbaks tom sträng

While a <> ""

 ' Skriv in företagsnamnet i Worddokumentet

 Selection.TypeText a

 ' Ny rad

 Selection.TypeParagraph

 ' Läs in nästa företagsnamn

 a = DDERequest(channel, "NEXTCONTACT")

Wend

' Avsluta konversationen med Lime Easy

DDETerminate(channel)

FirstSelectedContact

Returnerar det första företagsnamnet som är markerat i listan under fliken Företag i Lime Easy. Om du tidgare gjort ett anrop till SetActiveTab och valt fliken Personer eller Projekt kommer istället det första person- eller projektnamnet som är markerat i listan att returneras. Sätter dessutom den första markerade raden i listan till aktuell rad i Lime Easy. Returnerar en tom sträng om det inte finns några markerade rader i listan.

Genom att använda FirstSelectedContact och NextSelectedContact kan man enkelt komma åt det urval man gjort i Lime Easy.

Exempel från MS Word:

a = DDERequest(channel, "FIRSTSELECTEDCONTACT")

NextContact

Returnerar namnet på nästa rad i listan. Sätter dessutom nästa rad i listan till aktuell rad. Returnerar en tom sträng om det inte finns fler rader i listan.

Exempel från MS Word:

a = DDERequest(channel, "NEXTCONTACT") 

NextSelectedContact

Returnerar namnet på nästa markerade raden i listan. Sätter dessutom nästa markerade rad i listan till aktuell rad i Lime Easy. Returnerar en tom sträng om det inte finns fler markerade rader i listan.

Exempel från MS Word:

a = DDERequest(channel, "NEXTSELECTEDCONTACT") 

SetCurrent

Sätter ett visst företag till aktuellt företag i Lime Easy. Om du tidgare gjort ett anrop till SetActiveTab och valt fliken Personer kan du istället sätta aktuell person i Lime Easy. Företagsnamn och personnamn skall då åtskiljas med ett TAB-tecken (ASCII 9). Utelämnas personnamnet väljs den första personen för företaget i listan. Därefter kan fält hämtas direkt från posten.

Följande exempel (MS Word) sätter Exempel AB som aktuellt företag:

DDEPoke channel, "SETCURRENT", "Exempel AB"

Om företaget innehåller information i fältet Tillägg måste man ange detta inom klamrar:

DDEPoke channel, "SETCURRENT", "Exempel AB [Lund]"

Följande exempel (MS Word) sätter den första personen som finns under Exempel AB till aktuell person:

DDEPoke channel, "SETACTIVETAB", "1"

DDEPoke channel, "SETCURRENT", "Exempel AB"

Följande exempel (MS Word) sätter personen Kalle Carlsson som ska finns under Exempel AB till aktuell person:

DDEPoke channel, "SETACTIVETAB", "1"

DDEPoke channel, "SETCURRENT", "Lundalogik AB" & vbTab & "Kalle Carlsson"

SetCurrentID

Sätter ett visst företag till aktuellt företag i Lime Easy mha ett internt ID-nummer (heltal). Om du tidgare gjort ett anrop till SetActiveTab och valt fliken Personer kan du istället sätta aktuell person i Lime Easy. Det interna ID-numret för företaget och personen skall då åtskiljas med ett TAB-tecken (ASCII 9). Utelämnas det interna ID-numret för personen väljs den första personen för företaget i listan. Därefter kan fält hämtas direkt från posten.

Följande exempel (MS Word) sätter det företag som aktuellt vars interna ID-nummer finns i variabeln a:

DDEPoke channel, "SETCURRENTID", a

Följande exempel (MS Word) sätter den första personen som finns under det företag vars interna ID-nummer finns i variabeln a till aktuell person:

DDEPoke channel, "SETACTIVETAB", "1"

DDEPoke channel, "SETCURRENTID", a

Följande exempel (MS Word) sätter personen vars företags interna ID-nummer finns i variabeln a och där personens interna ID-nummer finns i variablen b till aktuell person:

DDEPoke channel, "SETACTIVETAB", "1"

DDEPoke channel, "SETCURRENTID", a & vbTab b

CurrentCompany
Returnerar det företagsnamn (inklusive eventuellt tillägg inom hakparanteser) på aktuellt företag i Lime Easy. Om du tidigare gjort ett anrop till SetActiveTab och valt fliken Personer hämtas istället företagsnamnet för aktuell person i Lime Easy.

Exempel från MS Word:

a = DDERequest(channel, "CURRENTCOMPANY")

CurrentCompanyID
Returnerar det interna ID-numret för aktuellt företag. Om du tidigare gjort ett anrop till SetActiveTab och valt fliken Personer hämtas istället det interna ID-numret för det företag som aktuell person i Lime Easy tillhör.

Exempel från MS Word:

a = DDERequest(channel, "CURRENTCOMPANYID")

IsSelected
Returnerar "TRUE" om aktuell kontakt är markerad i huvudlistan i Lime Easy, annars returneras en tom sträng.

Exempel från MS Word:

a = DDERequest(channel, "ISSELECTED")

Select
Markerar aktuell kontakt i huvudlistan i Lime Easy.

Exempel från MS Word:

DDEExecute channel, "SELECT"

Unselect

Avmarkerar aktuell kontakt från huvudlistan i Lime Easy.

Exempel från MS Word:

DDEExecute channel, "UNSELECT"

SelectAll

Markerar alla kontakter i huvudlistan i Lime Easy.

Exempel från MS Word:

DDEExecute channel, "SELECTALL"

UnselectAll
Avmarkerar alla kontakter från huvudlistan i Lime Easy.

Exempel från MS Word:

DDEExecute channel, "UNSELECTALL"

Open
Öppnar kontaktkortet för aktuellt eller specificerat företag. Om du tidgare gjort ett anrop till SetActiveTab och valt fliken Personer kommer företaget för aktuell person att öppnas (där personen markerad). Om någon dialog i Lime Easy är öppen visas ett felmeddelande.

Exempel 1 från MS Word öppnar aktuellt företag:

DDEExecute channel, "OPEN"

 

Exempel 2 från MS Word öppnar aktuell kontakt oavsett om man för tillfället har aktiverat fliken Företag eller Personer:

strg = DDERequest(channel, "GETACTIVETAB")

DDEPoke channel, "SETACTIVETAB", strg

DDEExecute channel, "OPEN"

 

Exempel 3 från MS Word öppnar specificerat företag:

cmd = "OPEN(" + chr$(34) + "Lundalogik AB" + chr$(34) + ")"

DDEExecute(channel, cmd)

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.