Följ

Vad finns i inställningsfilen för användare och var hittar jag den?

I din Windows-katalog finns en fil som heter KONTAKT8.INI. Detta är inställningsfilen för LIME Easy. Denna innehåller inställningar av programmet, och gäller bara för den dator de ligger på, dvs dina kollegor påverkas inte av inställningar du ändrar här. Normalt gör du dessa inställningar via LIME Easy men vissa speciella inställningar måste du själv lägga in.

Alternativ Utforskare

Om du vill använda något annat program än Utforskaren (t ex filarkivet i Norton Desktop) kan du ange detta enligt följande exempel:

[Kontakt]

FileManager=xyz

Efter att ha gjort denna inställning kommer LIME Easy att starta filen xyz när du klickar på symbolen för Utforskaren i dokumentarkivet i LIME Easy.

Påminnelse om att skicka Nomadfiler

För ett smidigt användande av Nomad är det vikigt att regelbundet skicka sin information till de andra Nomadplatserna. Därför blir normalt en medarbetare påmind vid programavslut då medarbetaren inte skickat Nomadfiler sedan 7 dagar.

Vill man ändra detta så att påminnelsen inträffar efter ett annat antal dagar gör man detta i användarens inställningsfil KONTAKT8.INI enligt följande:

[Nomad]
ReminderDays=3

Stående eller liggande etikettutskrift

Normalt när man skriver ut etiketter från LIME Easy hämtas inställningen för om det ska vara stående eller liggande etikettutskrift från Windows Kontrollpanel. Detta ger då sidoeffekten att även andra programs utskrifter påverkas. Med en inställning kan man få LIME Easy att skriva ut stående eller liggande utan hänsyn till vad som valts i Windows Kontrollpanel. Exempel från KONTAKT8.INI:

[LabelInfo]
Orientation=1

Förklaring av giltiga värden:

0=Stående(standard)

1=Liggande

Identifiering av pappersfack vid etikettutskrift

Då man vid etikettutskrift klickar på knappen Ändra i fliken Övrigt får man möjlighet att välja skrivare och pappersfack. I kombination med vissa skrivare kan LIME Easy få problem att identifiera pappersfack. För att undvika att LIME Easy identifierar pappersfack skriver man in följande i KONTAKT8.INI:

[LabelInfo]

UsePaperBins=0

Prefix och suffix för e-postadresser

Vissa typer av e-postprogram kräver att man formaterar e-postadresser på ett speciellt sätt. Genom två inställningar kan man ange att ett antal tecken skall infogas före respektive efter alla e-postadresser, enligt följande exempel:

[Email]
Prefix=[MHS:
Suffix=]

Begränsa stora dokument vid utdockning

I LIME Easy 8.4 och senare kan man begränsa så att dokument inte kopieras till hårddisken vid utdockning baserat på filstorleken genom inställning i inställningsfilen KONTAKT8.INI. I följande exempel begränsas så att dokument större än 100 kB inte kopieras vid utdockning:

[DatabaseLocation-0]
ReplicaDocumentLimitSizeFlag=1
ReplicaDocumentLimitSizeKb=100

Gamla rapporter

I LIME Easy 8.5 infördes nya typer av rapporter, åtkomliga via nya rapportknappar. De gamla rapporterna kommer man åt genom att hålla Ctrl intryckt när man klickar på någon av rapportknapparna. Om man alltid vill använda de gamla rapporterna kan följande läggas in i inställningsfilen KONTAKT8.INI:

[Project]
UseOldReports=1

Företagsnamn i projektlistan

I LIME Easy 8.4 och senare kan man bestämma det maximala antalet kopplade företag som ska visas i projektlistan, i kolumnen Ingående företag. Om inställningen utelämnas visas max 5 företag i listan. Om antalet kopplade företag överstiger maxvärdet visas istället tre punkter (dvs ...) i kolumnen. Exempel ur KONTAKT8.INI:

[Project]

ShowMaxIncludedCompanies=5

Fördröjning vid dokumentutskrift

Möjlighet finns att i inställningsfil ange en väntetid i millisekunder efter att ett dokument skrivits ut från LIME Easy. Detta kan användas om man har problem att andra program inte korrekt hanterar utskrift av flera dokument i följd. Exempel från inställningsfilen KONTAKT8.INI:

[Kontakt]
PrintDocumentDelayMS=1000

Fördröjning vid massutskick

Möjlighet finns att i inställningsfil ange en väntetid i millisekunder mellan varje e-postmeddelande vid utskick via e-post via Microsoft Outlook. Detta kan användas vid problem med överbelastning vid massutskick. Exempel från inställningsfilen KONTAKT8.INI:

[LLMSOMMH]
Delay=500

Klickbara Internetadresser
Om man inte vill att det ska finnas en knapp intill superfält av typen text avsedda för Internetadresser kan man ange följande inställning:

[Kontakt]
UseWWW=0

Gamla AttGöra-listan

Från LIME Easy 9.1 används en ny Att Göra-lista med funktioner för att bättre stödja säljande organisationer. Den nya listan innebär vissa begränsningar, t ex visas inte påminnelser på superfält av typen Påminnelse utan enbart påminnelser och kalenderuppgifter från Att göra-flikarna på företags- och projektkorten visas. Är man beroende av funktioner från den tidigare Att Göra-listan kan följande inställning göras för att den tidigare Att Göra-listan ska visas:

[Kontakt]
UseOldTodoList=1

Om man vill visa ett superfält av typen Påminnelse från företagskortet i kalenderform i den gamla Att Göra-listan (i fliken Kalender)kan namnet på detta superfält anges i inställningsfilen:

[Kontakt]
CalendarField=Nästa åtgärd

Extern kalenderkoppling

Som ett tillägg till LIME Easy finns möjlighet att installera en koppling till ett externt kalenderprogram. Då en sådan koppling är installerad kan en inställning aktiveras så att denna koppling används och man får en fråga varje gång en påminnelse skapas om påminnelsen också skall hamna i kalenderprogrammet. Denna funktion kräver att man inte redan aktiverat synkroniseringsfunktionerna i den integrerade kopplingen till Microsoft Outlook som finns i Inställningarna (fliken Använd).

[Kontakt]
UseCalendarModule=1

Extra dokumentegenskaper

I dockumentarkivet finns det möjlighet att visa mer information om dokument. Om du lägger till följande inställning visas två extra kolumner i dokumentlistan, den ena visar den fullständiga sökvägen till dokumentet och den andra visar storleken på dokumentet.

[Kontakt]
ShowExtendedDocumentProperties=1

Spara normalt inte dokument

I Skriv-dialogen finns en kryssruta ”Spara dokument i dokumentarkivet” som normalt är ikryssad när man väljer att skapa ett dokument från en mall. Om man normalt inte vill att denna kryssruta ska vara ikryssad kan man ange följande inställning:

[Word processor]
ArchiveDocument=0

Använd inte hemlig kopia (BCC) vid massutskick

Normalt används s.k. Hemlig kopia (Blind Carbon Copy) vid massutskick via e-post. Detta innebär att mottagarna inte kommer att kunna se vem som mer fått samma meddelande. Genom följande inställning kan man ändra detta så att mottagna av ett massutskick istället skickas som vanliga mottagare:

[Email]
UseBCC=0

Använd Lundalogik E-post vid massutskick

Om man valt att använda något annat e-poststöd än Microsoft Outlook så öppnas normalt ett e-postmeddelande i det egna e-postprogrammet med alla e-postadresserna i utskicket. Som alternativ till detta kan man få möjlighet att redigera meddelandet i det textbaserade programmet Lundalogik E-post. Fördelen med detta är att många e-postmottagare kan hanteras. När massutskicket sedan skickas så delar programmet upp utskicket i flera e-postmeddelanden med upp till 50 st mottagare i varje meddelande (i syfte att minska risken för att utskicket ska kategoriseras som skräppost). Med följande inställning så kommer Lundalogik E-post att användas vid massutskick:

[Email]
UseLLM=1

 

Visa inte startbilden

Normalt visas en startbild med bl.a. programversion och en indikator för hur uppstarten av programmet framskrider. För att inte visa denna startsbild kan följande inställning göras:

[Kontakt]
ShowPlate=0

Visa inte utökat radavstånd i historiken

Normalt visas ett utökat radavstånd mellan raderna i historiken med syfte att göra den mer lättläst. Om man inte önskar detta kan följande inställning göras:

[Kontakt]
InsertHistorySpace=0

Visa inte Internetadresser som klickbara länkar i historiken

Normalt, om man lägger in en Internetadress i historiken, blir denna en klickbar länk. Om man inte önskar detta kan följande inställning göras:

[Kontakt]
ShowURL=0

Infoga en påminnelses beskrivning vid avprickning

Om man i inställningarna (fliken Historik) valt att logga historik när man prickar av en påminnelse så infogas normalt inte påminnelsens beskrivning i den historik man först får möjlighet att redigera. Om man önskar att påminnelsens beskrivning ska infogas kan följande inställning göras:

[Kontakt]
LoggToDoName=1

Anpassa alternativen för datum för påminnelser

Om du vill redigera alternativen för datum som visas i dialogen för att skapa och redigera påminnelser, kan du göra det genom redigera följande sektion:

[To do dates]
Item-0=ymd,Idag
Item-1=ymd+1,Imorgon
Item-2=ymd+2,I övermorgon
Item-3=ymd+3,Om tre dagar
Item-4=ymd+7,Om en vecka
Item-5=ymd+14,Om två veckor
Item-6=ymd+21,Om tre veckor
Item-7=ym+1d,Om en månad
Item-8=ym+2d,Om två månader
Item-9=ym+3d,Om tre månader
Item-10=ym+6d,Om sex månader
Item-11=y+1md,Om ett år

Förhindra borttagning av kalenderflik med Outlook 2013

På grund av problem i Outlook 2013 när datorn inte är ansluten till internet så visas inte kalenderfliken under företag. För att ändå visa kalenderfliken kan följande inställning göras:

[Kontakt]
RemoveCalendarTab=0

Slå på Kraschrapportering

Har du mot förmodan problem med att LIME Easy kraschar, kan du slå på kraschrapportering som ger dig möjlighet att skicka information om kraschen till Lundalogik för felsökning.

[CrashReport]
UseCrashReport=1

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.