Följ

Resurshantering/Resursplanering/Frånvarohantering

Resursplanering

Resursplaneringen visar alla arbetsorder i systemet enligt de villkor ni valt. Eftersom ett ärende kan ha flera arbetsorder, kan ett och samma ärende visas flera gånger i listan.

För att visa vyn Resursplanering väljer ni:

 • Kör > Resursplanering i menyn.
 • Kortkommandot Ctrl + 1

Antalet arbetsorder som visas i sökresultatet bestäms av värdeknapparna 10, 20, 50, 100. Är antalet lika med värdeknappen finns det troligen fler arbetsorder som överensstämmer med sökkriterierna och då byter ni sida genom att klicka på pilarna under + tecknet och 1 akut.

+ tecknet används för att expandera arbetsorder som innehåller mycket text och alla arbetsorder med Prioritet 1 akut är markerade i listan.

Med hjälp av villkorsknapparna och filter som kan kombineras specificerar ni er sökning av arbetsorder

Villkors-knappar

 • Saknar resurs visar arbetsorder som saknar resurs.
 • Kommande visar arbetsorder som har ett bokningsdatum på sig som ännu inte infallit.
 • Förfallna visar arbetsorder som har ett bokningsdatum på sig som har passerats
 • Saknar deadline visar arbetsorder som inte har ett bokningsdatum på sig (Obokade arbetsorder).
 • Ej påbörjade visar arbetsorder som har status Ej påbörjad
 • Påbörjade visar arbetsorder som har status Påbörjad
 • Avslutade visar arbetsorder som har status Avslutade

Filter

 • Objektgrupp visar arbetsorder för vald objektgrupp
 • Bokning slut inom visar arbetsorder vars bokning slutar inom filtrets valda dagar
 • Prioritet visar arbetsorder med vald prioritet
 • Ärendetyp visar arbetsorder för vald ärendetyp
 • Arbetsordertyp visar arbetsorder för vald arbetsordertyp
 • Fakturakund visar arbetsorder för vald fakturakund
 • Resurskrav visar arbetsorder för valt resurskrav
 • Resurs visar arbetsorder för vald resurs
 • Startdatum visar arbetsorder med bokning som startar från valt datum
 • Slutdatum visar arbetsorder med bokning som slutar från valt datum

Det som visas är en kombination av ärende och arbetsorderinformation. Eftersom varje arbetsorderrad är väldigt lång så visas den här uppdelad på två bilder med den vänstra delen överst och den högra nedanför.

Kalendern

I vyn Resursplanerings nedre del kan man visa kalendrar för de resurser som är kandidater till att få en arbetsorder tilldelad.

Kalender kan visas efter dag-, vecko-, månadsvy eller en tidslinje och ni bläddrar framåt och bakåt med pilarna som sitter till höger, ovanför själva kalendervyn. Till er hjälp att välja resursers kalendrar har ni filter för Resurskrav och Resurser, med ett filter på resurskrav visas bara resurser som uppfyller det/de valda resurskraven. Valda resurs/ers kalender laddas genom att ni klickar på sök-knappen som illustreras av ett förstoringsglas och genom att lägga musmarkören över en bokning ser ni detaljerad information om arbetsordern.

För att filtrera på resurskrav kan ni också högerklicka på en arbetsorder med resurskrav i övre delen av vyn och välja Visa resurser som uppfyller kriterierna.

Fördela och boka arbetsorder i kalendern

Arbetsorder kan fördelas till en resurs och samtidigt bokas in i dennes kalender genom att ni "drar och släpper" arbetsordern in i en resurs kalender.

Observera! "Dra och Släpp": Lägg muspekaren på arbetsordernummer för den önskade arbetsordern, håll ner vänster musknapp medan ni drar till önskad position i kalendern, släpp därefter vänster musknapp. Ni flyttar bokningens start- och sluttid genom att dra i övre respektive nedre kanten på en bokning när det gäller dag- eller veckovyn, eller i vänstra respektive högra kanten när det gäller tidslinje.

Frånvarohantering

Frånvarohanteringen ger er en möjlighet att ange när resurser är frånvarande. Men också tala om för systemet vem som ska ersätta resursen som är frånvarande. Anges inte någon resurs som ersättare skapas alla arbetsorder utan resurs under den frånvarande perioden.

Det finns två inställningar för frånvarohanteringen i Lime Field att välja mellan: (Inställningen görs av er Lime Field konsult)

 • Alla arbetsorder fördelas till ersättaren under frånvaroperioden
 • Alla arbetsorder med en bokning som infaller under frånvaroperioden fördelas till ersättaren. Arbetsorder utan bokning fördelas till den frånvarande resursen.

Frånvarohanteringen aktiveras genom att ni från vyn för resursen dubbelklickar i dennes kalender.

I dialogrutan som anger ni:

 • Orsak till frånvaro
 • Från datum/tid
 • Till datum/tid
 • Kompetensmatchning - ger ett urval av resurser som uppfyller samma resurskrav som den frånvarande.
 • Ersättare

Frånvaron kommer nu att visas som en röd frånvarobokning i den frånvarandes kalender.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.